Than đen – Nhãn

Than nhãn

Than nhãn có dạng tròn và chẻ. Độ đặc và cứng của than đen thấp hơn, than dễ bắt cháy hơn nhưng cũng nhanh tàn hơn than trắng.