Than trắng – Kơ-nia

than trắng ko nia

Than trắng sản xuất từ cây konia công nghệ Nhật Bản